ОТВОРЕНА ПОКАНА

Програма за подпомагане на проекти за:


създаване на танцови и театрални спектакли
разпространение на спектакли
издания за танцово изкуство
семинари и работни срещи
участие в танцови конкурси или фестивали
архивиране на документи
продуциране на културни прояви
сътрудничество с български и чуждестранни структури,
поставящи си аналогични задачи
други дейности, свързано с българското изкуство
Срокове
Програмата е открита целогодишно. Срокът за одобряване на проекта е два месеца след приемане на формуляра. Авторите на подкрепените проекти се уведомяват писмено. Ако проектът не е одобрен в този срок, се счита за отхвърлен. 
Допустими кандидати
Право на участие имат организации, държавни, общински, частни и други сдружения или театри, както и физически лица. Приоритет имат артисти на свободна практика. Кандидатите трябва да посочат и допълнителните източници за финансиране на проекта, ако има такива, както и партньорите, с които ще си сътрудничат. Проекти с международно участие се придружават с удостоверения за осигурени други източници на финансиране. Предложенията трябва да са представени от професионалисти и/или професионални институции. Да са представени от български граждани и на български език. Един и същ проект може да кандидатства само един път.
Формуляр за кандидатстване
Формуляр за кандидатстване иможе да изтеглите тук
Изпращайте попълнени формуляри на blackcproduction@hotmail.com
Внимание
Не се подкрепят проекти на министерства, общини, политически формации, религиозни, военни или синдикални организации. Организации и/или физически лица могат да кандидатстват и с повече от един проект.
Адрес
София 1164
ул. “Цанко Церковски” 34, галерия “Етюд”
blackcproduction@hotmail.com
Екип
Директор: Милчо Димков 
Учредител: Анна Георгиева (Колиер)